Posiedzenie Zespołu roboczego ds. rzemiosła w ramach prac Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

6 grudnia 2023 w ramach prac Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się w trybie hybrydowym posiedzenie Zespołu roboczego ds. rzemiosła.  Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Wacław Napierała – Wiceprezes ZRP Pani , Edyta Doboszyńska – Dyrektor Generalny ZRP, Pani Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej oraz Pan Jarosław Romaniuk – gł. specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości. Poza w posiedzeniu uczestniczyło 23 przedstawicieli izb i cechów rzemieślniczych z całego kraju. Ustalono m.in. następujące tematy do rozpatrzenia przez Zespół:

–  przeniesienie wypłat refundacji dla nie młodocianego pracownika z OHP do cechów, przy dofinansowania tych szkoleń przez państwo;

– przeniesienie wypłat dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianego pracownika z urzędów miast i gmin do izb rzemieślniczych, przy dofinansowaniu tych działań ze Skarbu Państwa;

– urealnienie wysokości dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianego pracownika,  prawie nie zmienianego od 2006 roku oraz kwot finansowania w ramach subwencji oświatowej wynikającej z rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części subwencji dla szkół branżowych;

–  wyłączenie kwoty dofinansowania z tytułu szkolenia młodocianego pracownika z ustawy o rzemiośle ;

– przywrócenie obowiązku posiadania tytułu mistrzowskiego przez mistrza szkolącego młodocianego pracownika.

Uzgodniono także, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie połączonych zespołów ds. rzemiosła, wraz z zespołami ds. podatków i danin quasi-podatkowych oraz zespołu ubezpieczeń społecznych celem omówienia zgłoszonych przez ZRP następujących tematów:

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powinien obejmować rodzinę rzemieślnika i być wsparciem w przypadku upadłości firmy;

– uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu ubezpieczeń społecznych, w tym  sposobu odprowadzania składki chorobowej (rozpatrzenie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych);

–  urlop dla rzemieślnika powinien przewidywać możliwość zwolnienia z miesięcznej płatności na ZUS, powinno się wprowadzić instytucję „wakacji podatkowych” polegającej na umożliwieniu w wybranym  przez podatnika miesiącu w okresie urlopu zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i ryczałtowej zapłaty podatku równej zaliczce z poprzedniego miesiąca;

Zaproponowano także odbycie wspólnego posiedzenia Zespołu ds. rzemiosła z Zespołem branży motoryzacyjnej celem rozpatrzenia postulatu wprowadzenia zmian w systemie ubezpieczeń OC kierowcy/pojazdu.