Posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020

W dniu  29 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Przedmiotem posiedzenia Zespołu było podsumowanie spotkania roboczego dotyczącego kształtowania się zjawiska ubóstwa w Polsce, przygotowanie dokumentu KPR 2019/2020 oraz prezentacja i realizacja dwóch projektów z Programu wspierania reform strukturalnych.

Członkom Zespołu przedstawiono informację ze spotkania roboczego w sprawie zjawiska ubóstwa w Polsce, które odbyło się 14 grudnia ubiegłego roku. Podkreślono, że redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego to jeden z celów Strategii. Polska zanotowała największy spadek zagrożenia ubóstwem. Dzięki programowi rodzina 500 plus zmniejszyło się ubóstwo dzieci w gospodarstwach  domowych. Planuje się, że do 2020 r. o ponad 1,5 mln osób zostanie ograniczona ilość osób zagrożonych ubóstwem. Pomimo poprawy danych przedstawiających skalę ubóstwa, nadal mamy grupy społeczne narażone na ryzyko ubóstwa, np. emeryci, matki samotnie wychowujące dzieci czy osoby niepełnosprawne. Zwrócono uwagę, na występujące w Polsce  ubóstwo energetyczne.

Strona rządowa przygotowała do konsultacji dokument pn. Krajowy Program Reform na lata 2019/2020, który będzie przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2019 roku. Krajowy Program Reform na lata 2019/2020 będzie konsultowany między resortami w dniach 6-20 marca br.  Natomiast w dniu 27 lutego br. Komisja Europejska opublikuje dokument pn. Sprawozdanie krajowe, w którym zaprezentuje  swoją ocenę sytuacji gospodarczo-społecznej Polski względem celów polityki realizowanej w Unii Europejskiej  w ramach Semestru Europejskiego.

Na zakończenie posiedzenia przedstawiono dwa projekty realizowane w ramach Programu wspierania reform strukturalnych. Jednym z nich są podejmowane działania, których rezultatem będzie doskonalsze przygotowanie Oceny Skutków Regulacji w projektach aktów prawnych tworzonych przez ministerstwa. Projekt ten omówiła przedstawicielka Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Drugim był projekt „Wsparcie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” przedstawiony przez reprezentanta Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego działania odbyła się w styczniu 2019 r. wizyta studyjna w Portugalii.

Kolejne posiedzenie Zespołu  do spraw Strategii „Europa 2020” zaplanowano na dzień 2 lub 3 kwietnia 2019 r.

H. Matejek-Caban