Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

21 września 2021 w formie wideokonferencji odbyło się XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu. Podczas posiedzenia m.in. zaprezentowano aktualny stan wdrażania programu, stan prac nad przygotowaniem nowego programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027”, przyjęto uchwałę ws zmian w rocznym planie działania dla I osi priorytetowej programu oraz omówiono wyniki badania ex-ante instrumentów finansowych ze środków EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027 (zostało przeprowadzone w celu oceny zapotrzebowania na wsparcie finansowe i pozafinansowe w obszarze podejmowania działalności gospodarczej), badania potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych i badania potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewnienia dostępności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.