Posiedzenie Rady Rynku Pracy

5 lutego 2024 w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki miało miejsce posiedzenie Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył Pan Sylwester Zawadzki – członek Zarządu ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Obok przedstawiciela ZRP w posiedzeniu wzięła udział Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele administracji publicznej i partnerów społecznych.

Podczas posiedzenia omówiono  sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za 2022 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 2022 rok, projekcie planu finansowego Funduszu Pracy i planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2024 rok oraz propozycje tematów do planu pracy Rady na 2024 r.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania Rady Rynku Pracy należą m.in. następujące zadania:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
    i rozwoju zasobów ludzkich;
  • opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  • opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i planu ich wydatkowania;
  • ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;
  • opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
  • realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
  • opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.