Posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa, Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

19 lutego 2021 w formie wideokonferencji miało miejsce posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa, Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu prac nad przygotowaniem Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Prezentację na temat projektu Umowy Partnerstwa przedstawiła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Podkreśliła, że w nowym okresie programowania UE zasada partnerstwa będzie jedną z podstawowych reguł, na których opiera się programowanie oraz wdrażanie, monitorowanie i ocena środków z Funduszy Europejskich. Przypomniała, że Zespół Międzyresortowy ds. Funduszy UE w październiku zeszłego roku przyjął też uchwałę, w której rekomendował zarządom województw powołanie grup roboczych, które pomogłyby w przygotowaniu regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-27. W ich skład powinni wchodzić m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na zbyt krótki czas przeznaczony na konsultacje społeczne tego dokumentu, który ze względu na jego charakter powinien uwzględniać uwagi i opinie wszystkich podmiotów zaangażowanych w system wdrażania funduszy unijnych w Polsce.