Wnioski ZRP w zakresie zmian w ustawie o odpadach

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz do rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ww. ustawy. Efekt pracy Zespołu Roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP może ułatwić firmom wykonywanie niektórych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach.

Parlament zakończył prace nad zmianami w ustawie z 2014 roku o odpadach. Zmiany oczekują na podpis prezydenta. Dzięki przyjętym zmianom firmy zyskają prawo prowadzenia papierowej ewidencji odpadów do końca czerwca 2020 r. Forma papierowa będzie też dozwolona na wypadek awarii rejestru BDO. Terminy sprawozdawczości za 2019 rok zostały, co do zasady, wydłużone do połowy 2020 roku.

W opinii mikroprzedsiębiorców, które w przeważającej większości zrzesza Związek Rzemiosła Polskiego – zmiany przyjęte nowelą ustawy są nadal niewystarczające. Związkowi zgłaszane są przez przedsiębiorców następujące wątpliwości wymagające rozstrzygnięcia w przepisach lub drogą interpretacji Ministra Klimatu:

  1. Wnioskujemy o niepenalizowanie sytuacji przedsiębiorców, którzy przed wejściem w życie ww. nowelizacji – przekazywali dane do BDO w formie papierowej.

  1. Postulujemy o doprecyzowanie definicji odpadów komunalnych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach). Firmy, które wytwarzają jedynie odpady komunalne (poza niebezpiecznymi) i zgodnie z przepisami są zwolnione z obowiązku ewidencji opadów a tym samym z rejestracji w BDO zgłaszają potrzebę stworzenia precyzyjnej definicji odpadu komunalnego. Zdaniem przedsiębiorców trudno wyznaczyć granicę, czym jest odpad komunalny, który wytwarza firma, od odpadu wytwarzanego przez gospodarstwa domowe (np. odpady żywności wytwarzane przez zakłady gastronomiczne i obiekty hotelowo-rekreacyjne, odpady oleju w cukierniach i piekarniach, czy makulatura wytwarzana, m.in. przez duże biura). 

  1. Dla urealnienia wielkości odpadów zwolnionych z ewidencji powinno się ponownie skonsultować ilości odpadów minimalnych celem ich zwiększenia (uwaga do rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji opadów).

  2. Uporządkowania wymaga problem odbioru odpadów od firm, które nie uzyskały jeszcze numeru BDO, chociaż złożyły odpowiedni wniosek. W takich przypadkach firmy utylizujące odmawiają odbioru odpadów.

  1. Istnieje problem prowadzenia ewidencji zgodnie ze stanem rzeczywistym w formie karty przekazania odpadów wystawionej przez wytwórcę odpadów, który nie posiada na wyposażeniu wagi. Nie wiadomo, jak szacować masę odpadów umieszczanych w kontenerach, np. gruzu, czy drewna. Jednocześnie wytwórca jest zobowiązany do podania ilości odpadów przed ich transportem. Sytuacja taka naraża przedsiębiorcę na sankcje w przypadku kontroli.

Niezależnie od powyższych uwag szczegółowychZwiązek Rzemiosła Polskiego popiera stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 29 listopada 2019 r. zawarte w wystąpieniu do Ministra Klimatu o całkowitym wyłączeniu z obowiązku rejestracji w BDO mikroprzedsiębiorstw.