Posiedzenie grupy roboczej ds. zasady równości szans płci Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki