Posiedzenie autonomiczne strony społecznej Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

 21 grudnia 2022 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie miało miejsce posiedzenie autonomiczne strony społecznej Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Związku Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu ze strony organizacji pracodawców i pracobiorców oraz zaproszeni eksperci partnerów społecznych. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe efekty prac grupy roboczej ds. organizacji prac Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 , w tym wypracowany projekt regulaminu do tego gremium, ustalono tematykę posiedzeń Zespołu w I połowie 2023 roku oraz zaprezentowano rezultaty dwóch następujących projektów zrealizowanych przez partnerów społecznych:

  1. projekt OPZZ, ZNP i TCO pt. „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
  2. Projekt partnerski Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku pt „Nowoczesny proces szkolenia odpowiedzią na potrzeby rzemiosła i przedsiębiorców w Polsce” (nr POWR.02.20.00-00-0026/19)  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Poniżej prezentacje w/w projektów:

Prezentacja Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Projekt „koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy_RDS_21.12.22

Projekt „koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy_RDS_21.12.22