Posiedzenia zespołów roboczych SMEunited

18 czerwca 2024 z udziałem eksperta Związku Rzemiosła Polskiego obradowały zespoły robocze SMEunited (Rzemiosło i MŚP w Europie). Omówiono istotne dla firm rzemieślniczych i MŚP następujące tematy:

1. Bezpieczeństwo i gotowość firm rzemieślniczych i MŚP w obszarze optymalizacji form i sposobów wzmacniania bezpieczeństwa firm w nadzwyczajnych uwarunkowaniach geopolitycznych

W obliczu toczącej się na terenie Ukrainy wojny. Prezentację w temacie przedstawił doradca ds. bezpieczeństwa Stałego Przedstawicielstwa Finlandii w Unii Europejskiej Ilmari Uljas. Przygotowywany przez SMEunited dokument koncentruje się na potrzebach firm rzemieślniczych i MŚP w zakresie kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego, psychicznego, stymulowania odporności lokalnych społeczeństw oraz gotowości do przeciwstawiania się niekorzystnym zjawiskom zewnętrznym, zarówno militarnym jak i kataklizmom naturalnym. Uwagi i propozycje do projektu dokumentu SMEunited można zgłaszać za pośrednictwem Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP w terminie do 5 lipca br, po czym wspólnie uzgodniony tekst wystąpienia będzie przedłożony Komisji Europejskiej po jej uformowaniu w nowym  kształcie z uwzględnieniem wyników czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. bezpieczeństwa i gotowości odbędzie się września bieżącego roku.        

2. Warsztaty dot. dobrych praktyk w obszarze transformacji energetycznej

Omówiono wyniki prac mających na celu wypracowanie i promocję dobrych praktyk w zakresie wdrażania narzędzi i rozwiązań organizacyjnych transformacji energetycznej, które toczyły się w ramach „Porozumienia Firm dla Klimatu i Energii”. W projekcie dokumentu podsumowującego wskazuje się na bariery występujące w procesie wdrażania transformacji energetycznej, w tym na niedostateczną wiedzę i kierowany do przedsiębiorców przekaz informacyjny, brak dostatecznego wsparcia finansowego i doradczo-organizacyjnego, niedostatek wykwalifikowanych pracowników, brak wystarczających podstaw formalno-prawnych, niedostateczną infrastrukturę dla sprawnej instalacji i rozbudowy urządzeń energetyki odnawialnej oraz przewlekłe procedury aplikacyjne. Jako receptę dla poprawy sytuacji wskazywano na potrzebę oddolnego podejścia ze strony ustawodawców i władz lokalnych, kierowanie do przedsiębiorców jasnych, krótkich przekazów informacyjnych dotyczących technologicznych, formalnych i organizacyjnych  aspektów transformacji energetycznej wraz z prezentacją dobrych przykładów konkretnych sprawdzonych rozwiązań OZE oraz zapewnienie szerszej dostępności do audytów energetycznych. Podkreślano, że skuteczna transformacja energetyczna zaczyna się od oszczędzania energii, w drodze docieplania budynków oraz instalowania urządzeń energooszczędnych, jak rekuperatory ciepła i inne.       

Osoby zainteresowane wglądem do projektów dokumentów powstających w ramach prac wspomnianych gremiów SMEunted i/lub gotowe do zgłaszania uwag uwzględniających optykę polskich firm rzemieślniczych, proszone są o kontakt z Zespołem Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP pod adresem e-mail: romaniuk@zrp.pl