Posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, oraz Komisji ds. szkolnictwa zawodowego

11 czerwca 2024 w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zaś w dniu 13.06 br. posiedzenie Komisji ds. szkolnictwa zawodowego. Oba posiedzenia poświęcone były rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji na temat szkolnictwa zawodowego, w tym analizie działań podjętych w ostatnich latach i ich wpływu na efekty kształcenia. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował ekspert Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej. Z analizy przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że liczba wprowadzonych zmian w zawodach pokazuje na coraz większe zainteresowanie branż dostosowaniem oferty szkodnictwa branżowego do zmieniających się potrzeb rynku pracy, a także celowość angażowania się pracodawców w proces kształcenia zawodowego, głównie w zakresie opracowywania programów nauczania.

W trakcie posiedzeń Komisji, Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało na pilne podjęcia reform w celu dalszego rozwoju i usprawnienia szkolnictwa branżowego w Polsce, które mają się sprowadzać min. do:

  • uproszczenia procedury wprowadzania zmian w zakresie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
  • rozwoju systemu monitoringu karier absolwentów w kontekście lepszego dopasowania sposobów przetwarzania i analizy danych rejestrowych oraz raportowania wyników analiz do zróżnicowanych potrzeb potencjalnych odbiorców;
  • przeglądu we współpracy z przedstawicielami organizacji branżowych właściwych dla poszczególnych dziedzin zawodowych, podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w celu dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku ze wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją;
  • zmiany sposobu organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • utworzenia i upowszechnienia portalu wspierającego promocję kształcenia zawodowego, w tym współpracę pracodawców ze szkołami oraz wspierającego doradztwo zawodowe dla różnych grup wiekowych;
  • rozwoju kształcenia dualnego np. w technikum;
  • poszerzenia katalogu kosztów dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem egzaminów zawodowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspomniało również o nowo powstałej Radzie Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego, do której zadań należeć ma w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.

Ważnym tematem posiedzeń była także kwestia refundacji pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników. Pracodawcy, którzy realizują naukę zawodu młodocianych pracowników, w przypadku niezdania przez nich egzaminu, nie otrzymują żadnego dofinasowania kosztów ich kształcenia. Co więcej nadal występują trudności interpretacyjne w samorządach gmin w zakresie prawidłowego sposobu naliczania waloryzacji kwot dofinansowania kosztów kształcenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało zmiany modelu finansowania pracodawcom kosztów kształcenia, polegające na:

  • uzależnieniu wysokości dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia od wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
  • wypłacaniu części kwoty dofinansowania uzależnionej od ukończenia nauki zawodu i przystąpienia ucznia do egzaminu, a pozostałej jego części od jego zdania