Portal sejm.gov.pl: Rada Ochrony Pracy o działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, której członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, omówiono sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

W porządku obrad pojawiły się takie tematy jak legalność zatrudnienia w tym zatrudnienia obcokrajowców oraz przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacaniu wynagrodzenia.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy.

Więcej: LINK