Portal podatki.biz.pl: MF o bonach towarowych raz jeszcze

Portal podatki.biz.pl zamieścił list otwarty Podsekretarza Stanu Macieja Grabowskiego do Posła Wojciecha Wilka na temat bonów towarowych. Podkreślone zostało w nim stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego na ten temat.

„W dniu 17 lipca 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmującą rządowe propozycje działań antykryzysowych. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 125, poz. 1037.”

„Nowe regulacje poszerzyły dotychczasowe zwolnienie podatkowe o kwoty otrzymane przez pracownika ze środków funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych.
Nowelizacja dotyczyła między innymi kwot wypłaconych z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych na działalność socjalną.”

„Należy zauważyć, iż wprowadzenie zmiany, stosownie, do której zwolnieniem objęte zostałyby także bony towarowe, stawiałoby w uprzywilejowanej pozycji firmy je akceptujące. Pozostali przedsiębiorcy nie skorzystaliby na nowelizacji w proponowanym zakresie.”

„Należy zauważyć, iż pozostawienie opisanego powyżej wyłączenia w obecnym kształcie jest także zgodne ze stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego.”

„Związek ten opowiedział się za rozwiązaniami proponowanymi w przedłożeniu rządowym, zakładającym poszerzenie zwolnień od podatku o kwoty z funduszy socjalnych i związkowych wydatkowane na cele socjalne, bez wprowadzania zwolnień dla bonów i talonów towarowych. W pracach nad ww. nowelizacją podnoszono, iż przyjęcie zwolnienia dla pieniędzy wydatkowanych na cele socjalne jest rozwiązaniem uniwersalnym, nieukierunkowującym wydatkowania otrzymanych kwot na dane korporacje handlowe, bowiem pracownik, otrzymując pieniądze, ma możliwość wyboru dostawcy, u którego dokona zakupu.”

„Takie rozwiązanie nie preferuje żadnej grupy dostawców i stwarza większe szanse, że jakaś część zakupów za otrzymane środki pieniężne zostanie dokonana w drobnym handlu, firmach branży spożywczej, a także turystyki i rekreacji. Objęcie zwolnieniem świadczeń o charakterze pieniężnym oznacza także dodatkowy popyt.”

„Nie bez znaczenia dla stanowiska wobec propozycji jest także fakt, iż podatnicy otrzymujący bon musieliby udać się do wyznaczonej sieci sklepów i nie mogliby dokonać swobodnego wyboru. Zmiany nie dotyczyłyby zatem tych przedsiębiorców, którzy nie zdecydowali się na wejście do systemu rozliczeń dokonywanych także za pomocą bonów. W związku z tym mogłyby nastąpić pewne przesunięcia między dochodami różnych podmiotów w kierunku tych, które akceptują wymianę bonów na towary. Objęcie zwolnieniem świadczeń o charakterze pieniężnym daje natomiast podatnikowi prawo swobodnego wyboru.”

Więcej: podatki.biz
Maciej Grabowski
22.09.2010
LINK