Pomoc de minimis w kształceniu zawodowym

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał odpowiedź z UOKiK na swoje wystąpienie z dnia 30 października 2012 roku, dotyczące wyjaśnienia wątpliwości, jakie pojawiają się na tle stosowania przepisów o pomocy de minimis w odniesieniu do dofinansowania, o którym mowa w art. 70 b znowelizowanej ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Nowe zapisy weszły w życie z dniem 1 września 2012 roku i zrodziły się wątpliwości, co do sposobu, w jaki należy stosować przepisy o pomocy publicznej w odniesieniu do dofinansowania, o którym mowa w art. 70 b ustawy o systemie oświaty, a które zostało udzielone przed dniem wejścia w życie zapisów nowelizacji ustawy, a w szczególności co do sposobu wypełniania „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”

Pismo UOKiK w załączniku