Europejski rok obywateli-Debata w Centrum Partnerstwa Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 23 stycznia, odbyła się debata – „Europejski Rok Obywateli – dialog społeczny czy obywatelski”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, reprezentacji rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Z ramienia ZRP w debacie uczestniczyła  Marta Płonka (Zespół Dialogu Społecznego), która przybliżyła rolę dialogu społecznego w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych. mówiła też o wyzwaniach, jakie stoją przed nami w obliczu tzw. „migrujących obywateli”.

Podczas debaty poruszono kwestie aktywności obywatelskiej wybranych grup społecznych. Dyskutowano o utrudnieniach na rynku pracy i rosnącej migracji młodych ludzi. Dyskutowano o aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, które najbardziej są zagrożone bezrobociem i maja utrudniony do stęp do zdobywania kwalifikacji oraz wykształcenia.

Omówiono także kwestie aktywności zawodowej pokolenia 50 + i rosnącym zainteresowaniem Uniwersytetami III Wieku. Obecnie w Polsce mamy już 400 placówek, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia adresowane do osób starszych.

Podsumowując spotkanie, Redaktor Naczelna kwartalnika „ Dialog” Anna Grabowska zwróciła szczególną uwagę na wyzwania stojące przed społeczeństwem i państwem oraz podkreśliła rangę dialogu społecznego i obywatelskiego przy rozwiązywaniu kolejnych spornych kwestii i wyzwań.