Polska w „Pakcie Euro Plus”

Podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli (24 marca 2011 roku) Polska zadeklarowała przystąpienie do „Paktu Euro Plus”.

Pakt pierwotnie powstał z inicjatywy Francji i Niemiec i miał na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej państw strefy euro. Na wniosek Polski „Pakt na rzecz konkurencyjności”, bo taką nazwę pierwotnie nadali mu jego inicjatorzy, został przemianowany na „Pakt Euro Plus”, aby w ten sposób podkreślić otwarcie inicjatywy dla państw członkowskich spoza strefy euro. Pakt ten, oprócz krajów ze strefy euro (17 państw), podpisały także: Polska, Dania, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Jak stwierdził w Brukseli premier Donald Tusk: „Dzięki otwarciu Paktu na kraje spoza strefy euro zminimalizowano niebezpieczeństwo powstania „Europy dwóch prędkości”.

„Pakt Euro Plus” zakłada zbliżanie krajowych, makroekonomicznych polityk państw członkowskich, zwłaszcza w takich obszarach jak konkurencyjność, innowacyjność, zatrudnienie, stabilność finansów publicznych i koordynacja podatkowa. W ramach Paktu kraje uczestniczące będą zobowiązane między innymi do wprowadzenia tzw. kotwicy dla długu publicznego na poziomie 60 proc. PKB. (W Polsce odpowiednie przepisy w tej kwestii reguluje już art. 216 Konstytucji RP).

Kolejnym punktem „Paktu Euro Plus” jest dostosowanie wieku przejścia na emeryturę do oczekiwanej długości życia w danym państwie członkowskim. Ta sprawa wzbudza szczególne kontrowersje wśród parlamentarzystów będących w opozycji do rządu Donalda Tuska, którzy argumentują, że zapisy zawarte w Pakcie otwierają drogę do podwyższenia wieku emerytalnego i zniesienia systemu wcześniejszych emerytur.

Przegląd polityk dotyczących zniesienia indeksacji płac, jest również jednym z głównych założeń Paktu.  Nie mniej ważną kwestią, która także zostanie poddana dyskusji w ramach Paktu, będzie propozycja Komisji Europejskiej, dotycząca ujednolicenia metody liczenia podstawy podatku CIT. Jak już Państwa informowaliśmy, zdaniem polskich źródeł, w ramach Paktu jest już zgoda w sprawie odrzucenia propozycji KE dotyczącej jednolitej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. Źródła tłumaczyły, że nie ma zgody państw, żeby można było dokonywać redystrybucji dochodów z podatku CIT. Ze swojej strony, Polska opowiada się za utrzymaniem obecnej zasady, że firmy są opodatkowane tam, gdzie są zarejestrowane.

Polskie władze na czele z premierem Donaldem Tuskiem podkreślają, że: „Nasze uczestnictwo w Pakcie Euro Plus nie oznacza zobowiązań o charakterze finansowym. Dla nas obecność w tym pakcie jest neutralna, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, bo nie stawia szczególnych wymagań”. Takie zapewnienia nie uspokoiły jednak przeciwników „Paktu Euro Plus” w sejmie, którzy domagają się debaty parlamentarnej i konsultacji społecznych w tej sprawie. Jednak do tej pory rząd zobowiązał się jedynie do poinformowania na temat „Paktu Euro Plus”, sejmowych Komisji ds. Unii Europejskiej, ds. Gospodarki i ds. Finansów Publicznych, co uczyni na wspólnym posiedzeniu tych trzech komisji, 14 kwietnia 2011 roku. Rząd reprezentować będzie minister finansów Jacek Rostowski.