Polska, Czechy i Słowacja podzielą między sobą dodatkowy 1 mld euro

Polska dostanie z funduszy strukturalnych dodatkowe 633 mln euro, Czechy 237 mln euro a Słowacja 138 mln euro. Ten dodatek jest bezpośrednim wynikiem wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego w tych krajach.

W porozumieniu międzyinstytucjonalnym Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zakładano automatyczne dostosowania dla krajów, których PKB odbiegał w latach 2007-2009 łącznie o ponad 5 % od prognoz, do których odnoszono się przy sporządzaniu perspektywy. Wzrost gospodarczy w Polsce we wspomnianym okresie wyniósł o 8 % więcej niż zakładano w prognozie, natomiast na Słowacji i w Czechach wynosił on o odpowiednio 10,8 % i 7,5 % więcej.

Komentując tę decyzję, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski pogratulował trzem krajom tego, że mimo niesprzyjających okoliczności tak zdecydowanie przekroczyły prognozy wzrostu z 2005 roku. Podkreślił przy tym, że przyznane środki powinny umożliwić im dalsze działania na rzecz modernizacji gospodarki i przygotowanie się na przyszłe wydarzenia.
 
Johannes Hahn, komisarz odpowiedzialny za kwestie polityki regionalnej, dodał, że wyższy niż przewidywano wzrost gospodarczy w Polsce, Czechach i na Słowacji to z pewnością po części efekt środków przyznanych tym trzem krajom z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Jego zdaniem jest to wyraźnym dowodem na to, że unijna polityka spójności przyczynia się do wzrostu gospodarczego w krajach, które korzystają z jej środków. Komisarz Hahn jest przekonany, że dodatkowe środki, jakie państwa te otrzymają w ciągu następnych trzech lat, zostaną wykorzystane w taki sam skuteczny sposób.

Wspomniane trzy kraje podzielą między sobą sumę około 1 mld euro. Kwota ta jest wynikiem obliczeń uwzględniających „niepełne wykorzystanie środków” (tj. kwot, które początkowo przyznano, ale które nie zostały wykorzystane) w odniesieniu do pułapów polityki spójności w latach 2007-2010. Każdy z tych krajów otrzyma kwotę proporcjonalną do swojego pierwotnego przydziału w ramach poddziału 1B perspektywy finansowej (polityka spójności). Środki zostaną równomiernie rozłożone na lata 2011-2013, co oznacza 336 mln euro rocznie.