Podsumowanie spotkania dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku ziarna pszenicy

W dniu 3 października 2018 roku odbyło się w Warszawie w gmachu IBPRS przy ul. Rakowieckiej 36 spotkanie informacyjno-dyskusyjne członków Stowarzyszenia Młynarzy RP poświęcone aktualnej sytuacji na rynku ziarna pszenicy w Polsce oraz przyszłości Stowarzyszenia Młynarzy RP

W spotkaniu w dniu 5.10.2018 roku w Warszawie uczestniczyło ponad 50 osób. Byli to gównie członkowie – zwyczajni i wspierający – Stowarzyszenia Młynarzy RP oraz przedstawi-ciele firm młynarskich, którzy jeszcze nie są związani ze Stowarzyszeniem. Udział w spotkaniu wzięli także pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Redaktor Naczelna Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego, przedstawiciele jednej firmy użytkującej mąkę oraz kilku firm analizujących sytuację na rynkach rolnych a zwłaszcza na rynku zbóż, w tym ziarna pszenicy.

Na wstępie wszystkich zebranych powitała Prezes Jadwiga Rothkaehl. Następnie poinformowała o niektórych ustaleniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej podjętych na posiedzeniu, które odbyło się bezpośrednio przed spotkaniem. Dotyczyły one głównie zakresu tematycznego spraw do dyskusji w drugiej części spotkania, którego uczestnikami będą wyłącznie członkowie Stowarzyszenie Młynarzy RP a które są istotne w obliczu sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków SMRP, planowanego na II kwartał 2019 roku.

Następnie zostały przedstawione zaplanowane prezentacje, których tematyka, przyjęta przez uczestników z zainteresowaniem, była przedmiotem dyskusji w kuluarach w trakcie przerw i po zakończeniu pierwszej części spotkania. Były to w pierwszej kolejności prezentacje ofertowe:

  • EUROGERM Ingredients & Solutions – Francja ⇒ Oferta firmy kierowana do młynarzy pod hasłem „Kreatywne rozwiązania i ekspertyzy dla branży pieczywa pszennego”
  • OMAS SRLPadwa, Włochy ⇒ Oferta maszyn i urządzeń do młyna, w tym mlewniki walcowe nowej generacji o znacząco zredukowanym zużyciu energii elektrycznej
  • Przedstawiciela firmy EnerNOC – Warszawa ⇒ Doradztwo w zakupach energii. Usługi redukcji mocy (DSR)
  • Kancelaria PROKURENT – Radca Prawny Piotr Włodawiec ⇒ Działania prawne na rzecz firm młynarskich

Po czym przedstawione zostały prezentacje merytoryczne:

  • Aktualna sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem ziarna pszenicy – Mirosław Marciniak – INFOGRAIN  Warszawa
  • Jakość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2018 roku w Polsce – dr inż. Anna Szafrańska – Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
  • Jakość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2018 roku w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej – Jadwiga Rothkaehl – Stowarzyszenie Młynarzy RP

Pierwszą część potkania zakończyła „chwila rozmów przy skromnym posiłku” co pozwoliło jego uczestnikom – w warunkach mniej oficjalnych niż „sala wykładowa” i wypowiedzi „do mikrofonu” – na wymianę uwag i opinii o przedstawionych prezentacjach oraz informacji bieżących o problemach najistotniejszych obecnie w działalności firm młynarskich a także na zadawanie niekiedy bardzo szczegółowych pytań osobom, które przedstawiły prezentacje.

W drugiej części spotkania, której uczestnikami byli wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenie Młynarzy RP oraz przedstawiciele firm, które są członkami wspierającymi Stowarzyszenia Młynarzy RP, przedyskutowano zagadnienia istotne w obliczu sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków SMRP, planowanego na II kwartał 2019 roku.

Opracowała: Jadwiga Rothkaehl

(Zdjęcie: Google)