Luki w ustawie o sukcesji

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj ustosunkował się do interpelacji posła Grzegorza Furgo dotyczącej luk w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Wątpliwości wzbudziły wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli trzy najważniejsze utrudnienia w działaniu sukcesji:

  • brak rozwiązań pozwalających przekazać przedsiębiorstwo zmarłego jego następcom prawnym bez konieczności rozpoczynania działalności gospodarczej przez sukcesora
  • problemy wynikające ze śmierci małżonka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli pomiędzy małżonkami istniał ustrój wspólności majątkowej
  • wprowadzany ustawą obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji zaprzestania przez nabywcę własności przedsiębiorstwa działalności gospodarczej przed upływem dwóch lat od jego nabycia, co może istotnie ograniczyć korzystanie z przewidzianych tą ustawą instrumentów przez osoby potencjalnie zainteresowane kontynuowaniem działalności po śmierci przedsiębiorcy, zwłaszcza w przypadku osób z najbliższej rodziny zmarłego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem.

Źródło: Podarki.bizz