Podsumowanie finału XX edycji Konkursu „Bezpiecznie od startu”

Z przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 20 października 2022 r. odbył się finał XX jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”, zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Główny Inspektorat Pracy. Konkurs Patronatem Honorowym objął Minister Edukacji i Nauki.

Wydarzenie to miało na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu byli uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.

Pytania konkursowe obejmowały problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs składał się z dwóch etapów: regionalnego i ogólnokrajowego.

Organizatorami na etapie regionalnym były Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi. Etap ten odbywał się w siedzibach wskazanych przez organizatorów i zakończył się 30 września 2022 r. Wyłonionych zostało 40 finalistów, po dwóch przez każdą z Izb Rzemieślniczych.

Etap ogólnokrajowy organizowany przez Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego miał miejsce w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 20 października 2022 r. i przeprowadzony został w formie testu z trzema wariantami odpowiedzi i przy założeniu iż tylko jedna jest właściwa. 


Przed rozpoczęciem wydarzenia w sali zebrała się Komisja Konkursowa, która odpowiedzialna była za poprawny przebieg konkursu i wyłonienie 6 laureatów indywidualnych oraz nagrodzenie 3 drużyn reprezentujących Izby Rzemieślnicze ze swoich regionów. W skład Komisji Konkursowej wchodzili:

 • Wojciech Gonciarz – Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównej Inspekcji Pracy;
 • Artur Sobota – p.o. Dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji w Głównej Inspekcji Pracy;
 • Natalia Cymerman – główny specjalista Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównej Inspekcji Pracy;
 • Jolanta Kosakowska – dyr. Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego;
 • Dariusz Wypych –  dyr. Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie, Związek Rzemiosła Polskiego.


O godzinie 11:00 wszystkich uczestników XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP, ich opiekunów, mistrzów, nauczycieli, rodziny oraz gości powitała Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego. Gośćmi konkursu byli:

 • Alfred Brzozowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Adam Paprocki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Wydział kształcenia praktycznego i egzaminowania;
 • Adam Kołpacki z Grupy Meblowej Szynaka, który reprezentował sponsora konkursu, Jana Szynakę.


W finale konkursu odbywającego się w Pałacu Chodkiewiczów przy ulicy Miodowej 14, udział wzięli wszyscy laureaci etapu regionalnego, którzy przyjechali ze swoimi opiekunami, mistrzami, nauczycielami i rodzinami. Po zebraniu się wszystkich uczestników zostały przekazane im testy i punktualnie o 11:30 rozpoczęli zaciekłą rywalizację. Konkurs składał się z 80 pytań w formie testu (po 40 z prawa pracy i 40 z zakresu BHP). Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie oznaczone gwiazdką uczestnicy otrzymywali po 2 punkty, a za pozostałe po 1 punkcie. Łączna suma punktów możliwych do uzyskania wynosiła 100 (po 50 z każdej grupy pytań). Najszybszym uczestnikom napisanie testu zajęło zaledwie 15 minut.


Opiekunowie musieli opuścić salę na czas testu, dlatego z myślą o nich zaplanowano seminarium, podczas którego mogli dowiedzieć się między innymi jak rozmawiać i współpracować z osobami, które przebyły traumę. Seminarium pt. „Trauma i PTSD (syndrom stresu pourazowego)” zostało przeprowadzone przez Joannę Bartoszek – starszego specjalistę Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy.

Po oddaniu kart testowych w ręce Komisji Konkursowej, uczestnicy mieli czas wolny który mogli wykorzystać na spacer po Starym Mieście, a także zjeść obiad serwowany na I piętrze Pałacu Chodkiewiczów. Równolegle Komisja Egzaminacyjna dokonała sprawdzenia testów i sporządziła protokół klasyfikacji indywidualnej wraz z listą laureatów dla miejsc od pierwszego do szóstego, protokół klasyfikacji drużynowej wraz z listą trzech drużyn z najwyższą ilością punktów, listę wyników wszystkich uczestników oraz wypisała dyplomy dla laureatów klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

O godzinie 13:30 sala konferencyjna im. Jana Kilińskiego ponownie wypełniła się po brzegi. Wszyscy uczniowie rzemiosła powrócili na swoje miejsca, by dowiedzieć się, czy to oni zostali laureatami konkursu. Jednak zanim doszło do ogłoszenia wyników konkursu, przedstawieni zostali gospodarze tego uroczystego wydarzenia:

 • Katarzyna Łażewska Hrycko – Główny Inspektor Pracy;
 • Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego;
 • prof. SGH dr hab. Jan Klimek – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach;
 • Wacław Napierała – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wielkopolskim.


Jako pierwsza do mównicy została poproszona Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy, która podkreśliła, że dla Państwowej Inspekcji Pracy priorytetem jest to, aby młodzi ludzie mieli pełną świadomość zarówno przywilejów, jak i obowiązków wynikających z prawa pracy. Stwierdziła również, że jest to wiedza która przydatna, która pozwoli uniknąć wielu pułapek, problemów i zagrożeń powstających w środowisku pracy, które na co dzień są identyfikowane przez inspektorów pracy.


Jako drugi do wygłoszenia przemowy został zaproszony Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Zwrócił uwagę na misyjność konkursu, w którym podczas poprzednich edycji uczestniczyło łącznie kilkanaście tysięcy uczniów rzemiosła i młodocianych pracowników. Prezes Jan Gogolewski skupił się również na idei, która przyświeca temu przedsięwzięciu, a jest nią popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów ochrony pracy, jak również zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Zaznaczył jak niezwykle istotnym aspektem jest to, aby młodzi ludzie rozpoczynający swoją pracę zostali wyposażeni w wiedzę, która umożliwi im bezpieczne i odpowiedzialne pełnienie swoich obowiązków. Na koniec Prezes Jan Gogolewski podziękował całemu środowisku rzemieślniczemu, a przede wszystkim Izbom Rzemieślniczym, Cechom Rzemiosł, Okręgowym Inspektoratom Pracy, Kuratoriom Oświaty i szkołom prowadzącym szkolenia zawodowe, gdyż jubileuszowy XX ogólnopolski finał konkursu był zwieńczeniem etapu regionalnego, będącego efektem wielopoziomowej współpracy z tymi instytucjami.


Następnie mogliśmy słuchać słów prof. SGH dr hab. Jana Klimka, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, który stwierdził, że młodzi adepci rzemiosła powinni czuć dumę, że ich droga zawodowa i kariera zaczęła się właśnie w środowisku rzemieślniczym. Podzielił się ze zgromadzonymi na sali uczniami tym, że sam rozpoczął swoją edukację również od szkoły zawodowej. Przebył całą drogę którą określił mianem triady: od ucznia, poprzez czeladnika do mistrza. Wówczas jego największym marzeniem było skończenie studiów – co się udało, jak i również zrobienie doktoratu, habitacji oraz zostanie profesorem. Prezes Klimek życzył czerpania dużo przyjemności, z zawodu który wybrali, jak i również zysku, spokoju, możliwości rozwoju i niezaprzestania na dyplomie czeladniczym. Pod koniec wypowiedzi wypowiedział słowa „dla kogoś kto zawsze czeka, na ogół wszystko przychodzi za późno”, którymi chciał zmotywować  młodych adeptów do ciężkiej pracy.


Jako ostatni głos zabrał Adam Paprocki z Wydziału kształcenia praktycznego i egzaminowania Ministerstwa Edukacji i Nauki, który przeczytał list napisany przez nieobecną podczas wydarzenia Marzenę Machałek, Wiceminister Edukacji i Nauki. Treść listu znajduje się w linku poniżej:

List Minister Marzeny Machałek


Po odczytaniu listu Minister Machałek nastąpił moment, na który uczniowie czekali najbardziej. Jolanta Kosakowska zaczęła wyczytywać po kolei uczniów, którzy następnie otrzymywali dyplomy oraz nagrody.


W ostatniej kolejności wręczono nagrody 6 laureatów indywidualnych oraz opiekunów 3 najlepszych drużyn. Rywalizacja była niezwykle zaciekła. Najwyższe wyniki w konkursie indywidualnym zdobyli:

 1. Estera Wochnik – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – 84 punkty
 2. Mateusz Biernat – Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie – 81 punktów
 3. Michał Zieliński – Dolnośląska Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu – 81 punktów
 4. Przemysław Czyrnek – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – 80 punktów
 5. Bartosz Stefański – Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – 80 punktów
 6. Bartosz Stolarek – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu – 80 punktów 

Pełna klasyfikacja indywidualna Konkurs Bezpiecznie od startu 2022

* Zgodnie z punktem 4. Regulaminu (Klasyfikacja Indywidualna) – gdy mieliśmy dwa lub więcej identycznych najwyższych punktów to o lokacie decydowała większa ilość punktów za odpowiedzi w części pytań technicznych preferencją Konkursu była znajomość bezpiecznego i higienicznego wykonywania zawodu.

 

Nie zwlekając długo, przeszliśmy do wyłonienia 3 najlepszych reprezentacji Izb Rzemieślniczych, a a były nimi:

 1. Dolnośląska Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu – Michał Zieliński i Julia Kozowska – 157 punktów
 2. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – Piotr Pitek i Amelia Leśniewska – 156 punktów
 3. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – Bartosz Stefański i Joanna Klimczyk – 154 punkty

Klasyfikacja drużynowa Konkurs Bezpiecznie od startu 2022

Laureaci konkursu otrzymali bony zakupowe do sieci sklepów EMPIK o łącznej wartości 4 tysiące złotych, a każdy uczestnik finału dostał również upominki od sponsorów i organizatorów wydarzenia. Sponsorem nagród rzeczowych była firma Szynaka Meble. Nagrody ufundowali także Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W gronie sponsorów znalazła się również Cukiernia Staropolska w Bydgoszczy. Podziękowania i drobne upominki powędrowały również do osób zasiadających tego dnia w Komisji Egzaminacyjnej.

Na końcu wydarzenia wszyscy zgromadzeni na sali mogli poczęstować się tortem z nadrukowanym plakatem XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

 

Galeria zdjęć ze wszystkimi uczestnikami konkursu: