Podsumowanie działań projektu o flexicurity

W ramach promocji projektu „Platforma Flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Felxicurity w obszarze MiŚP”  i idei flexicurity wśród Małych i Średnich Przedsiębiorstw – zorganizowano 10 konferencji powiatowych dla pracodawców (z udziałem około 350 uczestników) oraz 10 konferencji powiatowych dla pracowników (320 uczestników).

Przygotowana została między innymi trzydniowa wojewódzka konferencja w Świnoujściu (25-27.01.2013), w której uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, instytucji zrzeszających, instytucji rynku pracy (ponad 100 osób). Główną tematyką konferencji było otwarcie na nowe formy współpracy, elastyczność po stronie pracodawców i pracowników, zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania obu grup oraz przedstawienie wniosków z przebiegu konferencji powiatowych i ich efektów.

Ciekawym wydarzeniem była także konferencja wojewódzka w Świnoujściu (7-9.06.2013), w której udział wzięli również przedstawiciele władz powiatowych i miejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem jej było podsumowanie i przedstawienie wniosków z prac projektowych, wskazanie mocnych elementów projektu oraz wskazanie gdzie należy podwoić starania, by spełniał on swoje zadanie, stąd m.in. obecność przedstawicieli władz lokalnych. Przedstawiono także rokowania dotyczące upowszechnienia flexicurity w 4 województwach  w Polsce, oraz funkcjonowanie Platformy Flexicurity MiŚP w codziennej pracy instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (cechy, spółdzielnie). W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz posłowie na Sejm RP z terenu województwa zachodniopomorskiego Magdalena Kochan oraz Ewa Żmuda-Trzebiatowska. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

W czasie konferencji omawiano możliwości i trudności związane z wprowadzeniem systemu wypożyczeń pracowniczych w zakładach rzemieślniczych. Po kilku miesiącach prac udało się wypracować uproszczony formularz umowy, która ma być podstawą do okresowego przekazywania pracowników pomiędzy firmami. W ramach projektu skierowano już kilkadziesiąt osób na przekwalifikowanie zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami projektu są Związek Rzemiosła Polskiego i Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Więcej: LINK