Plan działania na rzecz upowszechnienia fakturowania elektronicznego w Unii Europejskiej

Europa posiada wspólną walutę, jednak rynek płatności elektronicznych i fakturowania elektronicznego jest nadal podzielony według granic państw członkowskich.

Dlatego jednym z kluczowych celów, jakie Komisja Europejska określiła w inicjatywie flagowej Strategii Europa 2020 „Europejska Agenda Cyfrowa”, jest zakończenie prac nad budową Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego SEPA oraz stworzenie europejskich ram płatności elektronicznych i fakturowania elektronicznego.

W związku z tym na początku grudnia 2010 roku Komisja Europejska opublikowała Komunikat „Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie” KOM(2010)712, w którym omawia korzyści płynące z e-fakturowania oraz zachęca państwa członkowskie i innych interesariuszy do przyjęcia proponowanych priorytetów i prowadzenia działań mających na celu masowe upowszechnienie e-fakturowania.

Komisja będzie monitorować te działania i do końca 2013 roku przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z postępu prac. W przypadku, gdy sprawozdanie wykaże nie zadowalające postępy w upowszechnianiu e-fakturowania i postępującą fragmentację rynku, będzie mogła podjąć dalsze działania i przedstawić zalecenia w celu rozwiązania problemów w obszarach, które uniemożliwiają masowe przyjęcie e-fakturowania.
 

Więcej informacji: LINK

Komunikat KE Korzyści z e-fakturowania: LINK