Pismo ZRP do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

W dniu 3 grudnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poświęcone rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw. W czasie trwania posiedzenia rozpatrzono sprawozdanie z prac podkomisji stałej odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłowym przygotowaniem zmian w ustawie. W toku prac Podkomisji wyłoniło się kilkanaście poprawek, które zostały naniesione w projekcie zmian w ustawie, a następnie poddane pod głosowanie członków Komisji.

Z punktu widzenia pracodawców, szczególnie z sektora małych i średnich firm, najistotniejsza z wprowadzonych poprawek dotyczyła tzw. „zmiany 35” – obejmującej m.in. art. 53h, który mówi o konsekwencjach finansowych dla osoby bezrobotnej lub innej uprawnionej, która z własnej winy przerwie proces przygotowania do zawodu lub praktycznej nauki zawodu. W nowej wersji zaproponowanej przez Podkomisję dopisano wyjątek, który z tych konsekwencji finansowych zwalnia „osoby, które podejmą zatrudnienie lub inny rodzaj pracy zarobkowej”.

Związek Rzemiosła Polskiego, reprezentujący środowisko pracodawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, nie jest przeciwny ochronie interesów osób bezrobotnych, ale uważamy, że powinny zostać uwzględnione także interesy pracodawców, bez których udziału nie da się realnie zwalczać bezrobocia.

Pełna treść pisma w załączniku.