Pismo ZRP do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego w związku z przedłużającymi się pracami nad kolejnym rozporządzeniem w sprawie refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie refundowania kosztów umów o przygotowanie zawodowe zawartych z młodocianymi kończącymi naukę w gimnazjach w bieżącym roku szkolnym, czyli w dniu 20 czerwca.