Pełne umorzenie subwencji PFR – garść wiedzy dla przedsiębiorców

UMOŻLIWIONO UMORZENIE 100% WARTOŚCI SUBWENCJI 1.0 UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU dla małych i średnich firm. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, tylko tych najbardziej dotkniętych restrykcjami z powodu COVID-19, w tym M.IN. DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ, KULTURALNEJ, JAK RÓWNIEŻ GASTRONOMII CZY ROZRYWKI. Umorzenie pełnej kwoty subwencji dla branż najbardziej poszkodowanych ponownymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności ma odbywać się bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

Pełne umorzenie subwencji PFR

Proces umarzania subwencji finansowej 1.0 zależy od spełnienia przez przedsiębiorcę warunków określonych w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Choć warunki jej umorzenia różnią się w zależności od statusu beneficjenta (inne dla mikro- i inne dla małych i średnich przedsiębiorców), bezwarunkowo należy zwrócić 25% otrzymanej subwencji finansowej, gdyż wartość umorzenia maksymalnie wynosi 75% subwencji. To się jednak zmieniło na korzyść przedsiębiorców w wyniku przyjęcia

5 STYCZNIA 2021 R. UCHWAŁY RADY MINISTRÓW ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PROGRAMU RZĄDOWEGO TARCZA FINANSOWA PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. Na jej podstawie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro-, mali i średni) mogą liczyć na umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 DLA BRANŻ NAJBARDZIEJ POSZKODOWANYCH OGRANICZENIAMI, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA WARUNKU O UTRZYMANIU STANU ZATRUDNIENIA. Całkowite umorzenie otrzymanych kwot subwencji nie dotyczy jednak wszystkich beneficjentów, tylko tych, którzy prowadzą działalność wyrażoną określonym kodem PKD (patrz ramka). Dla pozostałych firm warunki umarzania subwencji nie zmieniły się, tj. bezwarunkowo muszą zwrócić 25% otrzymanej subwencji.

Nadal ze zwrotem całości otrzymanej subwencji muszą liczyć się przedsiębiorcy zarówno mikro-, mali, jak i średni, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawiesili jej prowadzenie), otworzyli likwidację, postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania wsparcia.

Przykładowe PKD, dla których subwencja finansowa PFR 1.0 może być umorzona w 100%

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów…,
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski…,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
77.21.Z Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego…,
79.11.A Działalność agentów turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Mikro – a mali i średni przedsiębiorcy

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę subwencja finansowa 1.0 podlega zwrotowi w przypadku prowadzenia działalności (spoza branż uprawnionych do 100% umorzenia) w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia jej przyznania w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej (bezwarunkowo). Zwrot kolejnych 50% subwencji uzależniony jest od utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o subwencję. W przypadku nieutrzymania takiego zatrudnienia wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia jest równa wartości subwencji przemnożonej przez skalę redukcji zatrudnienia.

Skalę redukcji zatrudnienia (SRZ) oblicza się według wzoru określonego przez PFR. Wzór ten nie ma zastosowania w razie spadku zatrudnienia u mikroprzedsiębiorcy o więcej niż 50%. W takiej sytuacji brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy już tylko 25% jej wartości. Jeśli mikroprzedsiębiorca utrzyma co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować 75% całkowitej wartości subwencji.

Inaczej jest przy zwrocie subwencji PFR 1.0 przez małych i średnich przedsiębiorców. Ta również podlega umorzeniu maksymalnie na poziomie 75% kwoty subwencji przy założeniu, że 25% jej wartości zwracana jest bezwarunkowo. Z tym że kolejne 25% uzależnione jest od utrzymania zatrudnienia, a następne 25% od skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Jeśli więc mały lub średni przedsiębiorca, prowadzący działalność w branży objętej możliwością umorzenia subwencji w 100%, nie wykaże odpowiedniej straty, to nie może liczyć na pełne (całościowe) umorzenie subwencji.

PRZYKŁAD

Mikroprzedsiębiorca otrzymał subwencję finansową PFR 1.0 w kwocie 192 tys. zł na działalność o kodzie PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Umowę o subwencję PFR 1.0 podpisał w maju 2020 r. W styczniu 2021 r. ze względu na ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej zwolnił część pracowników. Mimo że mikroprzedsiębiorca nie utrzymał zatrudnienia, subwencja może być umorzona w 100%.

 

źródło:https://www.pit.pl/tarcza-antykryzysowa-covid-19/umorzenie-subwencji-pfr-w-100-1005293