PARP: Miliard euro wsparcia z Komisji Europejskiej dla sektora MŚP

Komisja Europejska planuje w najbliższych tygodniach udostępnić z budżetu unijnego kwotę 1 mld euro w postaci gwarancji dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu zabezpieczenia około 8 mld euro kapitału obrotowego i wsparcia co najmniej 100 tys. europejskich MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji.

Inicjatywa Komisji jest odpowiedzią na dynamiczną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-Cov-2, która zaburzyła normalne funkcjonowanie setek tysięcy przedsiębiorstw w całej Europie. Prognozy gospodarcze KE z lutego b.r. na rok 2020 wynoszące dla całej UE oraz strefy Euro odpowiednio 1,4 % oraz 1,2 % ulegną korekcie w dół.

Na podstawie najnowszych dostępnych danych wydaje się realne, że szok podażowy związany z pracą, niższy popyt konsumpcyjny oraz zmniejszenie płynności przedsiębiorstw doprowadzi do zmniejszenia PKB Unii Europejskiej. Dlatego też Komisja Europejska przywołała artykuł 107 ust. 2 lit b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w myśl którego dopuszczalna jest pomoc publiczna mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi.

Ułatwiony dostęp do finansowania pomostowego

Szczególnemu wzmocnieniu zostaną poddane gwarancje kredytowe w ramach Programu COSME (a także Horyzont 2020), co powinno zaowocować ułatwionym dostępem MŚP do finansowania pomostowego. KE planuje wzmocnić ww. instrumenty kwotą 750 mln euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz udostępnić Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu dodatkową kwotę 250 mln euro celem umożliwienia szybkiego wsparcia MŚP w koordynacji z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi.

Powyższe, dodatkowe środki wspólnotowe będą wykorzystane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny do udostępnienia gwarancji portfelowych dla krajowych instytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka. W praktyce oznacza to, że polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na znacząco tańsze zwrotne wsparcie finansowe również w sytuacji, gdy w wyniku epidemii COVID-19 są zagrożeni utratą płynności finansowej. 

Polecamy zapoznać się z aktualną ofertą polskich instytucji finansowych preferencyjnego finansowania dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstwPolscy przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne warunki dotyczące:

  • kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
  • leasingu,
  • pożyczek,
  • poręczeń kredytowych,
  • finansowania kapitałowego.

Źródło: PARP