Pakiet Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia młodzieży, umiejętności oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała pakiet dokumentów dotyczących zatrudnienia młodzieży, umiejętności oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Pakiet zawiera następujące dokumenty:

  • Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie europejskiego programu na rzecz umiejętności zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i wytrwałości
  • Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zaleceń Rady Europejskiej w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i wytrwałości
  • Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wspierania zatrudnienia młodzieży: „Pomost na rzecz miejsc pracy dla następnych pokoleń”
  • Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zaleceń Rady Unii Europejskiej w sprawie „Pomostu na rzecz zatrudnienia – wzmocnienie gwarancji dla młodzieży”

W opublikowanych dokumentach Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do mobilizacji i silnej solidarności międzypokoleniowej UE w celu wsparcia młodych ludzi w ramach wychodzenia z pandemii COVID-19. Przekonuje, że teraz nadszedł czas, aby zainwestować w następne pokolenie, pomagając młodym ludziom stać się siłą napędową cyfrowej i ekologicznej gospodarki.

Kluczowe znaczenie dla wyjścia z kryzysu COVID-19 ma wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Kształcenie i szkolenie zawodowe było istotną częścią strategii na rzecz wspierania zatrudnienia młodzieży także w poprzednim kryzysie gospodarczym i finansowym. W szczególności staże, kształcenie w miejscu pracy, ale także krótkoterminowe programy kształcenia i szkolenia zawodowego skierowane do osób bezrobotnych okazały się ścieżką do zwiększenia szans na zatrudnienie i łatwiejszego dostępu do rynku pracy. Ma to przyczynić się do wysokiej jakości ofert, zwłaszcza staży i innych programów zawodowych w ramach Gwarancji dla Młodzieży, poprzez wzmocnienie ich znaczenia na rynku pracy, cyfryzacji i zrównoważonego kształcenia i szkolenia zawodowego. Będzie również przewidziane większe wsparcie dla przygotowania zawodowego w ramach Europejskiego Sojuszu na rzecz Przygotowania Zawodowego.

Plan ten wskazuje, jak ożywić europejską gospodarkę, chronić i tworzyć miejsca pracy, wspierać zielone i cyfrowe transformacje oraz uczynić Europę bardziej sprawiedliwą, odporniejszą i bardziej zrównoważoną dla przyszłych pokoleń. Podkreśla też, jak ważne stały się w tym procesie poprawa i dostosowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji w kontekście szybko zmieniających się warunków pracy.

Promowanie zatrudnienia młodzieży wymaga ścisłej współpracy między wszystkimi podmiotami (zwłaszcza partnerami społecznymi, sektorem edukacji i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego), a także między władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym. Na szczeblu UE Komisja nada nowy impuls Europejskiemu Sojuszowi na rzecz Przygotowania Zawodowego, aby zagwarantować, że przygotowanie zawodowe odegra ważną rolę w ożywieniu rynku pracy.

Europejski Program Umiejętności

Komunikat KE – wsparcie zatrudnienia młodzieży

Zalecenia Rady UE (VET)