Oświadczenie Europejskich Partnerów Społecznych ETUC, Business Europe, CEEP, SMEunited w sprawie epidemii COVID-19

W dniu 16 marca br. Europejscy Partnerzy Społeczni ETUC, Business Europe, CEEP oraz SMEunited wydali oświadczenie w sprawie epidemii COVID-19.

Europejskie organizacje pracodawców i związków zawodowych są myślami z rodzinami osób, które z powodu COVID-19 straciły już swoich bliskich, jednocześnie wyrażając wdzięczność pracownikom i firmom wykazującym wyjątkową odwagę i odporność, opiekując się chorymi i dostarczając niezbędne produkty i usługi, od których wszyscy jesteśmy uzależnieni. Blisko śledzimy dramatyczny rozwój wypadków w związku z epidemią COVID-19 na terenie całej Europy, pozostając na pierwszej linii, szczególnie w Krajach Członkowskich, w zakresie opracowywania i wdrażania nadzwyczajnych środków pomocy przedsiębiorstwom i pracownikom konfrontującym się z tym nadzwyczajnym zagrożeniem.

Europejscy partnerzy społeczni wspierają zestaw środków ogłoszonych przez Komisje Europejską w dniu 13 marca br. oraz przez Europejski Bank Centralny w trakcie ostatnich kilku dni, a także pozostają w bliskim kontakcie z Komisja Europejską w celu zapewnienia sprawnego wdrażania podejmowanych ustaleń, niezależnie od przedsięwzięć dyskutowanych na szczeblu Krajów Członkowskich w relacji między partnerami społecznymi i poszczególnymi rządami.

W związku ze spotkaniem Eurogrupy i Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w dniach 16-17 marca br., europejscy partnerzy społeczni wzywają do bezzwłocznego zatwierdzenia wszystkich dotychczas zaproponowanych przez Komisję Europejską środków bez zgłaszania uwag, co mogłoby doprowadzić do ich osłabienia.

W szczególności partnerzy społeczni wzywają rządy do zastosowania następujących środków:

  • tymczasowe, pełne wykorzystanie możliwości elastycznych metod stosowania celów Paktu Stabilizacji i Rozwoju, włącznie z rozważeniem ich tymczasowego zawieszenia poprzez zastosowanie ogólnej klauzuli wyjścia;

  • unikanie komplikacji wynikających z polityk poszczególnych rynków spowodowanych zakazami i restrykcjami w zakresie eksportu, w szczególności eksportu sprzętu medycznego i lekarstw, oraz zaprzestanie zamykania granic dla towarów; powinno się nadać priorytet dla sprawnego systemu przewozu towarów oraz położyć nacisk na koordynowanie i informowanie o wszelkich działaniach podejmowanych przez Kraje Członkowskie;

  • zachęcanie Krajów Członkowskich do przeznaczania środków finansowych i inwestowanie dla wspomożenia kadr, wyposażenia i środków dla służb zdrowia, systemów zabezpieczenia społecznego i innych usług dostępnych dla społeczeństwa;

  • mobilizowanie nieużywanych funduszy strukturalnych i innych funduszy UE dla wspierania Krajów Członkowskich w celu zapewnienia wsparcia finansowego i dochodowego dla pracowników dotkniętych bezrobociem lub przestojami w pracy, z uwzględnieniem pracowników nieetatowych i samozatrudnionych;

  • zapewnienie dostępu do kredytów i wsparcia finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich MŚP dotkniętych przez niemożność funkcjonowania z powodu podjętych przez państwo działań, z wykorzystaniem skoordynowanych wydatków z budżetu UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ze środków banków krajowych;

  • aktywowanie funduszu solidarnościowego przeznaczonego na likwidację skutków naturalnych katastrof i wszelkiego innego finansowania dostępnego na szczeblu UE;

  • należy także uznać zasadność wysiłków Komisji Europejskiej do wprowadzania w Krajach Członkowskich elastycznych rozwiązań w zakresie Krajowych Zasad Udzielania Pomocy.

Kraje Członkowskie powinny włączać krajowych Partnerów Społecznych w prace nad opracowywaniem i wdrażaniem środków na szczeblu krajowym.

Powinno się podjąć wszelkie środki dla udzielenia pomocy pracownikom i firmom, dla wsparcia działalności gospodarczej i usług publicznych w celu przezwyciężenia kryzysu, umożliwiając powrót do normalnej działalności po zakończeniu kryzysu, utrzymania pracowników w pracy, ochrony przed bezrobociem, utratą dochodu i dla ograniczenia strat finansowych.

Komisja i Kraje Członkowskie powinny dopilnować aby wsparcie finansowe dotarło do przedsiębiorstw, zwłaszcza do wszelkiego rodzaju MŚP, wszystkich pracowników, wliczając samozatrudnionych i osoby wykonujące zawody, w których występują wahania sezonowe i które są najbardziej zagrożone.

Plan Komisji, by wprowadzić elastyczne sposoby wdrażania pomocy finansowej w zakresie Krajowych Zasad Udzielania Pomocy, ma zasadnicze znaczenie dla wsparcia usług dla społeczeństwa, które są obecnie wykorzystywane do maksimum, jak i dla pracowników i firm, w których uderza kryzys.

Fundusze UE inwestowane w ochronę pracowników i w firmy dla zapobieżenia najgorszym skutkom kryzysu powinny być uruchamiane niezależnie od wydatków Krajów Członkowskich.

W konfrontacji z obecnym zagrożeniem Europa powinna wykazać się odpowiedzialnością, solidarnością i sprawnością w działaniu, poprzez ochronę wszystkich swoich obywateli, pracowników i przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.

***

Swoje wsparcie dla działań Komisji Europejskiej wyraził również Alban Maggiar, Prezydent SMEunited w oficjalnym liście do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Pani Ursuli Van der Leyen.

List Albana Maggiara – Prezydenta SMEunited do Przewodniczącej KE Ursuli Van der Leyen
Tłumaczenie listu

***

Nota opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ukazująca, w jaki sposób epidemia koronawirusa może dotknąć małych i średnich przedsiębiorców oraz zawierająca wstępny wykaz reakcji państw w celu zwiększenia ochrony MŚP.