Ostatnie bezpłatne szkolenia w 2010 roku

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na ostatnie bezpłatne szkolenia organizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach ostatniego cyklu zorganizowane zostaną następujące warsztaty:

– Szkolenie „Ustawa o finansach publicznych w projektach RPO WM” (program szkolenia obejmuje m.in. zmiany w przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych, nowych formach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz informacje o dotacjach i kontroli zarządczej),
– Szkolenie „Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach RPO WM” (w programie: szczegółowe przepisy odnoszące się do partnerstwa publiczno-prywatnego,finanse publiczne, charakterystyka zadań sektora publicznego i ich finansowanie oraz aspekty prawne przygotowania projektów PPP),
– Szkolenie „Biznes plan w RPO WM” (program szkolenia obejmuje m.in. diagnozę przedsiębiorstwa przygotowującego biznes plan, funkcje biznes planu pod kątem RPO WM, opracowanie rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych dla przedsiębiorstwa),
– Szkolenie „Dokumentacja środowiskowa w RPO WM” (szkolenia obejmują wymiar praktyczny, formalno-prawny i proceduralny jak również udział społeczny w procesie oceny oddziaływania na środowisko),
– Szkolenie „Procedury finansowo-księgowe w RPO WM” (w programie zawarte są informacje dotyczące m.in. elementów umowy o dofinansowanie i wniosków o płatność; zasady kwalifikowania i przebiegu realizacji projektów, jak również warsztat dot. opisywania dokumentów księgowych).

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: www.mazowia.eu