Opinia ZRP na temat opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

Już w lutym 2009 roku Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił uwagę na problem, jakim jest zwiększenie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które wzrosły drastycznie z powodu aktualizacji wyceny wartości nieruchomości gruntowych. Temat powrócił na łamy gazet, gdyż do końca marca trzeba wnieść opłaty za użytkowanie wieczyste.

Niekontrolowany wzrost opłat wieczystych odbierany jest szczególnie dotkliwie przez przedsiębiorców, którzy za grunty związane z działalnością gospodarczą ponoszą opłaty według znacznie wyższej stawki, niż pozostali użytkownicy wieczyści. Związek Rzemiosła uważa, że 3-procentowa stawka opłaty (ustawa dopuszcza podwyższenie tego wskaźnika) jest zdecydowanie za wysoka, gdyż była kalkulowana w zupełnie innych warunkach, przy bardzo niskich wartości gruntów i w sytuacji, kiedy było brak danych o wartości gruntów dla dużej liczby użytkowników. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zawierają precyzyjnych ograniczeń dla skali tych podwyżek.

Biorąc pod uwagę, że ostatnie aktualizacje wyceny nieruchomości powodują znaczne zmiany ich wartości, uzależnionej, m.in. od miejsca położenia gruntów – sytuacja ta będzie prowadziła do nie zawsze uzasadnionego dużego zróżnicowania opłat ponoszonych przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wykonujący taką samą działalność i w takich samych rozmiarach będą ponosili znacznie różniące się opłaty, tylko z tego powodu, że ich budynki gospodarcze położone będą na gruntach o różnej wartości.

Dodatkowo Związek zwrócił uwagę na fakt, że ostatnie aktualizacje gruntów były dokonywane w warunkach wysokich cen nieruchomości roku 2007 i 2008 a obecnie ich ceny rynkowe spadają, czego samorządy już nie uwzględniają. Problem mógłby zniknąć za pośrednictwem proponowanych przez ZRP rozwiązań umożliwiających udzielanie bonifikat przy wykupie gruntów i przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność także dla firm. Obecnie ustawa takich możliwości nie przewiduje.

Niestety ZRP nie otrzymał żadnej odpowiedzi na zgłoszone postulaty. Powtarzamy je przy okazji zgłaszania Ministerstwu Gospodarki uwag i wniosków do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.