Okres na zwolnienie z VAT przedłużony

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że  zwolnienie z VAT których roczny obrót nie przekracza 150 tys. zł będzie obowiązywać do 2015 roku.

Rade UE upoważniła nasz kraj do stosowania wyższego limitu, niż ten, który wynika z art. 287 dyrektywy VAT i  który w odniesieniu do Polski przewiduje próg w wysokości 10 tys. euro

Decyzja wykonawcza Rady z 4 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2012/769/UE) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 12 grudnia 2012 r.