Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 8.1.1 w ramch PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:
– szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 26 stycznia 2010 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

O dofinansowanie mogą występować następujące podmioty:
– przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń,
– osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową,
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.

Więcej informacji: www.mazowia.eu