Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL – 16 sierpnia 2010 roku rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje na stronie: www.mazowia.eu