Firma nie zatrudniająca pracowników może ubiegać się o pożyczkę z FP – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Zapytanie. Czy przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników jest mikroprzedsiębiorcą w myśl w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)?

Odpowiedź ZRP: Problemy z interpretacją art. 15zzd Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. naszym zdaniem, wynikają z tego, że ustawodawca nieprecyzyjnie określił warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać pożyczkę ze środków FP. W uzasadnieniu do ustawy jest stwierdzenie, że pożyczka ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r, pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Jednym z warunków (ust.7) umorzenia pożyczki jest niezmniejszenie stanu zatrudnienia. Wydaje się, że intencją ustawodawcy było udzielanie pożyczek (w tym umarzanie) mikroprzedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, ale wprost tego nie zapisano.

W ust.1 ustawy jest zapis, że starosta, na podstawie umowy, może udzielić środków na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy; zatem nie ma tutaj warunku o zatrudnieniu pracowników. Dopiero we wniosku przedsiębiorca składa oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., co naszym zdaniem wcale nie oznacza, że jest to warunek bezwzględny do przyznania pożyczki. Przecież koszty wynagrodzeń, to nie jedyny koszt działalności firmy. Uważamy zatem, że ustawa wprost nie warunkuje przyznania pożyczki tylko mikroprzedsiębiorcom zatrudniającym pracowników.

Odnosząc się do definicji mikroprzedsiębiorcy, podanej m.in. w ustawie Prawo przedsiębiorców, uważamy, że jednoosobowa firma osoby fizycznej jak najbardziej mieści się w definicji mikroprzedsiębiorcy, bowiem brak zatrudnienia pracowników spełnia warunek zatrudnienia średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Zgodnie z art. 4.ust.1 ww. ustawy przedsiębiorcą jest m.in. osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, czyli zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Samozatrudnienie natomiast nie ma swojej definicji w przepisach prawa i wiadomym jest, że raczej chodzi tutaj o podmioty zależne, pracujące na rzecz jednego zleceniodawcy. Natomiast nie ma żadnych podstaw prawnych, aby jednoosobową firmę osoby fizycznej nie uznawać za mikroprzedsiębiorcę.

Potwierdzeniem dla takiej interpretacji omawianego przepisu art. 15zzd są wprowadzone w nim zmiany Ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia… (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0) z 16 kwietnia 2020 r., w których już nie ma w ust.2 warunku składania oświadczeń o stanie zatrudnienia, ani też w ust.7 – umorzenie pożyczki nie jest warunkowane niezmniejszaniem stanu zatrudnienia, a wyłącznie prowadzeniem działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego

——————————————————————————————————————————————————-

Z Ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) z dnia 6 marca 2018 r.:

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Odpowiedź na tak daje podstawę wnioskować o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców według nowych zapisów prawnych przez przedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników.

Według wytycznych do wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców udzielanych według stanu prawnego przed 17.04.2020 r.

– mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca zatrudniający chociażby jednego pracownika,
– przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników jest osobą samozatrudnioną.

Odpowiedź na to pytanie ma związek z Ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, podpisaną przez Prezydenta w dniu 17.04.2020 r., która wprowadza zmiany min. w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) z dnia 2 marca 2020 r.

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Poniżej zapis dotychczasowy:

Tekst usunięty przez Sejm: 2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

Tekst wstawiony przez Sejm: 2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

oraz kolejny zapis dotychczasowy:

Tekst usunięty przez Sejm: 7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Tekst wstawiony przez Sejm: 7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.