Świadczenie pracy pracowników młodocianych – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje:

Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie tych, którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem, czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu u pracodawcy?

Art.15f  Ustawy o Tarczy Antykryzysowej określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty tj. w okresie od 12.03. do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę, a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,   aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).