Ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – baza prawa UE i nie tylko, już dostępna

Komisja Europejska udostępniła właśnie ogólnodostępną bazę danych on-line, zawierającą akty prawne, orzecznictwo i literaturę dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych oraz ochrony przed nimi w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W bazie znaleźć można nie tylko aktualny stan prawny w wybranym kraju UE, dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych, ale i unijną legislację. KE zakłada, że istniejąca baza informacji prawnej przyniesie korzyści nie tylko konsumentom, ale i przedsiębiorcom.

Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych została przyjęta 11 maja 2005 roku. Zastąpiła ona zróżnicowane regulacje obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, wspólnymi przepisami. Zdaniem KE, harmonizacja prawa w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych przyczynić się miała tym samym do ograniczenia barier na rynku wewnętrznym.

Transpozycja przepisów dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych do krajowych porządków prawnych, miała zostać zakończona do 12 czerwca 2007 roku, ale dopiero w grudniu 2009 roku proces ten został sfinalizowany we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Narzędziem mającym wspierać jednakowe rozumienie i stosowanie prawa z zakresu nieuczciwych praktyk handlowych, jest elektroniczna baza danych zawierająca krajowe akty prawne dotyczące tych praktyk, ochrony przed nimi i implementacji dyrektywy z 2005 r. W bazie znaleźć można także orzecznictwo sądowe i decyzje administracyjne, które w danym państwie odnoszą się do kwestii nieuczciwych praktyk handlowych.

Więcej informacji w załączniku.