Ochrona miejsc pracy – tematem posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji

Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawił Prezydium Trójstronnej Komisji projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Szczegóły rozwiązań systemowych zaprezentował wiceminister Jacek Męcina.

 Proponowana regulacja ma na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą finansową ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i rokujących poprawę w okresie 12–stu miesięcy. Projektowana ustawa przewiduje świadczenia na:
• częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
• częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy,
• opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Po wyrażonych wstępnie przez uczestników posiedzenia uwagach do przedłożonego przez stronę rządową Projektu podjęto decyzję o skierowaniu go w trybie pilnym do prac na forum połączonych Zespołów problemowych TK: ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych.

Więcej: LINK