Obyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. kształcenia zawodowego

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska 18 marca wręczyła akty powołania członkom Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w Zespole zasiada dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Jolanta Kosakowska.

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 stycznia 2015 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz największych oświatowych związków zawodowych.

Do zadań Zespołu należy opiniowanie lub proponowanie:
– działań na rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego, w szczególności działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
– działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami;
– rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi;
– działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Podczas pierwszego spotkania Zespołu, były: polski system dualny kształcenia zawodowego oraz fundusze unijne przeznaczone na kształcenie zawodowe w nowej perspektywie finansowej do roku 2020.

Pełny skład Zespołu podamy w późniejszym terminie.

Więcej: LINK