MG wspiera przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi

17 marca rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Celem regulacji prawnej, przygotowanej przeze resort gospodarki, jest zagwarantowanie przedsiębiorcom dotkniętym powodzią środków pomocowych.

Dokument jest odpowiedzią na trudności z udzielaniem i rozliczaniem pomocy, zidentyfikowane podczas wykonywania dotychczas obowiązujących przepisów. Proponowane zmiany odnoszą się do 3 Rozdziału nowelizowanej ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dotyczącego pożyczek udzielanych przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi. Chodziło o  doprecyzowanie przepisów związanych z podstawą ustalenia wysokości pożyczki udzielanej przez fundusz pożyczkowy i umożliwienie przesuwania środków z pożyczki między różnymi kategoriami wydatków.
W zapisach jest też mowa o zwolnieniu przedsiębiorcy z kosztów wynikających z naliczania odsetek ustawowych w czasie postępowania odwoławczego.
Więcej; LINK