Obrady dwóch zespołów RDS nt. Krajowej Strategii Regionalnego Rozwoju do 2030 r.

W dniu 28 lutego br. przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Zespołu ds. funduszy europejskich i doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poświęcono dyskusji nt. Krajowej Strategii Regionalnego Rozwoju do 2030 roku. Główny cel  tego programu to lepsze warunki życia Polaków,  tak aby mniejsze aglomeracje też korzystały z rozwoju gospodarczego kraju. Założone kierunki zmian po 2020 roku w polityce regionalnej to:

  • rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony,
  • koncentracja wsparcia na obszarach strategicznych (inteligentne specjalizacje regionów),
  • większa skala instrumentów adresowanych do regionów  z poziomu krajowego.