O restrukturyzacji w Brukseli

Z inicjatywy belgijskiej prezydencji Rady UE i Komisji Europejskiej, odbyła się w Brukseli, w dniach 18-19 października 2010 roku, konferencja „Przewidywanie i zarządzanie restrukturyzacją w sposób odpowiedzialny społecznie – Nowe partnerstwa na rzecz zachowania zatrudnienia”.

W spotkaniu, podsumowującym projekt badawczy dot. restrukturyzacji w poszczególnych krajach UE, uczestniczyli przedstawiciele partnerów społecznych z całej Unii. Polskę reprezentował Związek Rzemiosła Polskiego i NSZZ „Solidarność”.

Podczas konferencji mówiono o roli procesu restrukturyzacji i wpływie związanych z nimi przemian na gospodarkę europejską. W prezentacjach kładziono nacisk na potrzebę uświadamiania społeczeństwu, że zmiany wprowadzane w przedsiębiorstwie nie muszą nieść za sobą negatywnych konsekwencji. Wręcz przeciwnie, dobrze przygotowana i przeprowadzona restrukturyzacja pozwala na utrzymanie miejsc pracy i powstawanie nowych zakładów, co w efekcie pomaga w utrzymywaniu się przedsiębiorstw na rynku.

ZRP, jako uczestnik projektu, przygotował prezentację nt. działań i roli Związku jako partnera społecznego reprezentującego interesy mikro-, oraz MŚP w procesach restrukturyzacji. W swym wystąpieniu Edyta Doboszyńska, dyrektor Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich, podkreśliła ogromną rolę partnerów społecznych w polskich procesach restrukturyzacji. Ich działania i w przyczyniły się bowiem do zminimalizowania ich wielu negatywnych następstw.