Nowy konkurs dla partnerów społecznych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 „Rozwój kompetencji oraz wypracowanie i wdrożenie  rozwiązań umożliwiających monitorowanie i aktualizowanie potencjału analitycznego przedstawicieli partnerów społecznych”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 25.06. do 13.07.2018 r. Należy je złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników.

Konkurs ma na celu zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Więcej: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.20.00-ip.03-00-00118