Minimalna stawka godzinowa nie zawsze przestrzegana

O tym, że minimalna stawka godzinowa nie zawsze jest przestrzegana świadczą kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy. Podczas ostatniego posiedzenia komisji sejmowej ds. kontroli państwowej posłowie zapoznali się ze sprawozdaniem PIP.Z raportu wynika, że w 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 20 tysięcy kontroli ukierunkowanych na ustalenie skali przestrzegania obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej przyjmującym zlecenia.- W 27% spośród przeprowadzonych kontroli ujawniono różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów, przy czym przypadki zaniżenia lub niewypłacenia stawki godzinowej w ok. 12 %kontroli – poinformował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Wykonanie przez przedsiębiorców wniosków i poleceń dotyczących wypłaty minimalnej stawki godzinowej spowodowało, że prawie 3 tys. zleceniobiorców otrzymało należności na łączną kwotę blisko 3 mln zł.

PIP zarekomendowała Komisji wprowadzenie kilku zmian przepisów, których skutkiem powinno być ograniczenie obchodzenia przepisów gwarantujących minimalną stawkę godzinową. M.in. poprzez wprowadzenie do ustawy  obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej, podlegającej unormowaniom o minimalnej stawce godzinowej, w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy , czy nałożenie obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorcę ewidencji obejmującej liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Więcej: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/96356,o-minimalnej-stawce-godzinowej-na-komisji.html#