Nowe przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych

Od 1 października wchodzi w życie znowelizowana ustawa o rachunkowości. Zmienione przepisy na nowo określają sposób sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych przez firmy wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z nowymi przepisami sprawozdanie ma być sporządzane w wersji elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wszystkie sprawozdania, których nie uda się złożyć przed dniem 1 października, będą już musiały spełniać nowe wymogi, czyli mieć logiczną strukturę, odpowiedni podpis i format pliku.

Należy pamiętać także o tym, aby numery PESEL osób zobowiązanych do podpisywania sprawozdań finansowych były ujawnione w rejestrze KRS, aby system obsługujący zgłoszenia mógł zidentyfikować osobę zgłaszającą sprawozdanie jako uprawnioną.

Na stronie Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano już struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ministerstwo Finansów przypomina także, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, o których mowa w art. 45 ust. 1h tejże ustawy, należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

Link: Struktury sprawozdań finansowych

Link: https://www.rp.pl/Rachunkowosc/309199987-Nowelizacja-ustawy-o-rachunkowosci-sprawozdanie-finansowe-na-dotychczasowych-zasadach-tylko-do-konca-wrzesnia.html&cid=44&template=restricted

(Grafika: Google)