Newss.pl: Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego na temat kolejnej odsłony Strategii UE 2020

Komisja Europejska ogłosiła 3 marca 2010 r. Plan rozwoju gospodarczego UE na najbliższe 10 lat, tzw. Strategię Unii Europejskiej do 2020 r. – realizując tym samym zapowiedź towarzyszącą konsultacjom realizowanym przez Komisję na bazie komunikatu COM(2009)647 z grudnia 2009 r.

 

Związek Rzemiosła Polskiego, po przeanalizowaniu „na gorąco” głównych wątków strategii UE2020, stwierdza, że:

– Nadal, istnieje duże ryzyko niestosowania się lub wybiórczego stosowania się państw członkowskich UE do priorytetów określonych w Strategii. Komisja Europejska nie ma odpowiednich uprawnień do egzekwowania postanowień Strategii. Problem ten był największą słabością Strategii Lizbońskiej. Z opublikowanego dokumentu można wnioskować, że nadal jedynym instrumentem dyscyplinowania krajów członkowskich będą regularne raporty na temat realizacji kolejnych etapów składane przez poszczególne państwa.

– Dokument zawiera szczytne cele, ale brakuje jednoznacznie opisanych instrumentów ich realizacji.

– Cele postawione w Strategii UE 2020 mają charakter uniwersalny w stosunku do wszystkich państw europejskich. Komisja na bardzo wysokim poziomie ogólności wypowiada się, w jaki sposób te ogólne strategiczne cele miałyby być operacjonalizowane przy uwzględnieniu zróżnicowania, jakie występuje w Europie – w odniesieniu do poziomu rozwoju krajów członkowskich, umiejscowienia geograficznego, specjalizacji branżowej itp.

Więcej: newws.pl
10.03.2010
LINK