„Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki”- konferencja

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki, 9 grudnia, odbyła się trzecia z serii wspólnych konferencji Związku Rzemiosła Polskiego i Naczelnej Organizacji Technicznej pn. „Nauka technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki”. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Minister Gospodarki – wicepremier Rządu RP – Janusz Piechociński. Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem związanym z jubileuszem 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego.

– Problematyka dotycząca tworzenia innowacyjnej gospodarki leży w kręgu zainteresowania Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Organizacji Technicznej i wszystkich resortów znajdujących się dzisiaj na Sali – powiedziała Grażyna Hanclewska, wiceminister gospodarki. – Bez szkolnictwa zawodowego i technicznego rozwój gospodarczy nie jest możliwy, a korelacja między rozwiniętą edukacja zawodową, a innowacyjną i dynamiczną gospodarką jest dostrzegalna w najlepiej rozwiniętych pod tym względem krajach, w tym u naszych partnerów w UE.
 
Zdaniem Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, musimy zmienić spojrzenie na edukację. Perspektywa, którą powinni przyjmować młodzi ludzie przy wyborze szkoły musi być nakierowana przede wszystkim na zawód, który w przyszłości będą wykonywać. Prezes ZRP podkreślił znaczenie kształcenia dualnego, odpowiadającego na faktyczne potrzeby rynku pracy.
 
–  W dzisiejszym świecie ukierunkowanie edukacji na kształcenie praktyczne jest kluczowe dla zwiększenia szansy pracownika na znalezienie zatrudnienia. Nie można jednak przy obecnym rozwoju technologicznym i postępującej elektronizacji i internetyzacji społeczeństwa zapomnieć o nauczaniu teoretycznym. Kształcenie dualne pozwala połączyć oba te wątki i dać przyszłym pracownikom narzędzia do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy – zapewnił Jerzy Bartnik.
 
Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej zaznaczył, że chociaż resort jest koordynatorem procesów edukacji w Polsce, to ze względu na konieczność kształcenia młodych ludzi w taki sposób, żeby mogli oni zabezpieczyć potrzeby rynku pracy, konieczna jest współpraca w tworzeniu programów nauczania. Jedynie współdziałanie MEN z resortem m.in. gospodarki i transportu, pracy, a także z organizacjami takimi jak ZRP i NOT pozwoli na osiągnięcie celu, jakim jest edukacja dostosowana do potrzeb polskiej gospodarki.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stanowi główny warunek wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Do tego jednak konieczny jest wymóg posiadania kwalifikacji ogólnych i zawodowych polskiego społeczeństwa. Edukację zawodową zarówno młodzieży, jak i dorosłych uznać należy za najwyższy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ograniczenia w kształceniu fachowców i faktyczna degradacja szkolnictwa zawodowego wzbudzają poważne zastrzeżenia. Ignorują one, bowiem realia rynku pracy i doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Polska potrzebuje dobrze przygotowanych absolwentów szkół wyższych, ale także wysoko kwalifikowanych rzemieślników, techników i robotników, którzy umożliwią osiągnięcie wysokiej produktywności i usług.

Konferencja, której kolejne części będą się odbywać w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego potrwa do 11 grudnia.
Zdkęcia z konferencji: LINK