Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012

Można się już zapoznać z szesnastą edycją Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja, przygotowana przez Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP, prezentuje sektor MŚP na tle informacji makroekonomicznych o stanie polskiej gospodarki oraz w porównaniu do przedsiębiorstw działających w krajach Unii Europejskiej.

Jest to cenne źródło danych statystycznych o tym sektorze. Zawiera między innymi analizę informacji dotyczących liczby i struktury polskich MŚP, ich sytuacji finansowej i produktywności, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania inwestycji, liczby pracujących i zatrudnionych, a także umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Najnowsze dane wskazują na poprawę wyników przedsiębiorstw i stanu ich liczebności. Polska gospodarka jest szóstą w UE pod względem liczby przedsiębiorstw – według danych GUS w Polsce działa 1,78 mln przedsiębiorstw. Wciąż powstają nowe podmioty – w roku 2012 liczba przedsiębiorstw wzrosła o prawie 27 proc. w porównaniu z rokiem 2011.  Ożywienie gospodarczej lat 2010-2011 przełożyło się na wyraźną poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wzrosła dynamika przychodów i obrotów. Wzrosły także nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw oraz liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną.
Więcej: LINK