Nabywca nie powinien ponosić odpowiedzialności podatkowej

Ministerstwo Finansów proponuje zmianę do ustawy podatkowej, która ma ograniczyć patologie wyłudzeń VAT. Jednak propozycja by osoby będące stroną transakcji odpowiadały za nierzetelność podatkową jej kontrahenta jest zdaniem ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego zdecydowanie nie trafiona.

Jednocześnie ZRP nie kwestionuje pilnej potrzeby  wprowadzenia rozwiązań ograniczających patologie wyłudzeń VAT,  m.in. w handlu stalą. Niestety pomysł wprowadzenia zasady solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy towarów wymienionych w zał. Nr 13 do ustawy o VAT  za zaległości podatkowe jest zbyt daleko idący.

W opinii ekspertów ZRP rozwiązania zaproponowane w nowym art. 105a  ustawy o podatku od towarów i usług w dziale regulującym odpowiedzialność podatkową nabywcy – nakładają na podatnika będącego nabywcą towaru – obowiązki, które faktycznie powinny leżeć po stronie organu skarbowego.

Projektowane przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy mogą narazić się na zarzut niekonstytucyjności, przeczą bowiem zasadzie równości i powszechności opodatkowania.

Treść stanowiska ZRP w załączniku