Nabór wniosków w ramach konkursu Rozwój Kompetencji Partnerów Społecznych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.04.05-IP.06-001/24 na realizację projektów w ramach Działania 04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Przedmiot konkursu

Podnoszenie kompetencji cyfrowych partnerów społecznych.
Działanie będzie polegać na wzmocnieniu kompetencji cyfrowych przedstawicieli partnerów społecznych, niezbędnych do pełnego prowadzenia dialogu społecznego i pełnienia funkcji partnera społecznego w ramach organizacji.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo reprezentatywna organizacja pracodawców w rozumieniu art. 24 ust. 2-4 ww. ustawy albo organizacja regionalna lub branżowa zrzeszona w strukturze reprezentatywnej organizacji związkowej lub organizacji pracodawców w partnerstwie z organizacją reprezentatywną.

Alokacja

  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych).
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
  • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.

Termin i miejsce składania wniosków

Nabór ma charakter zamknięty, co oznacza, że ocena wniosków prowadzona będzie po ich złożeniu w odpowiedzi na dany nabór w ramach jednego posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

ION zapewnia stosowanie zasad równego traktowania wszystkich Wnioskodawców w ramach niniejszego konkursu, w szczególności w zakresie standardów oceny i kryteriów oceny projektów, zarówno przy ocenie punktowej, jak i zero-jedynkowej.

Wnioski można składać w terminie:  27 maja 2024 r. – 28 czerwca 2024 r. do godz. 12:00 (data zamknięcia naboru).

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Aplikacja została udostępniona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej FERS i służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.
Aby skorzystać z aplikacji, należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu publikowane są na stronie ION:

 efs.mrpips.gov.pl/fers

Regulamin wyboru projektów:

https://efs.mrpips.gov.pl/fers/skorzystaj/nabory/nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-fers.04.05-ip.06-00124