Nabór wniosków do poddziałania 2.1.1 PO KL

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”- ponadregionalne projekty zamknięte.

Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie na: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm.

Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej i określania wysokości dofinansowania zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dla ponadregionalnych projektów zamkniętych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) w terminie: od 6 maja 2010 r. do 7 czerwca 2010 r.