MŚP a dochodzenia w sprawie ochrony handlu

Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji Europejskiej realizuje badanie na temat trudności napotkanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w przypadku dochodzeń w sprawie ochrony handlu (trade defence investigations TDI) oraz możliwych środków zaradczych (dochodzenia antydumpingowe, antysubsydyjne oraz dot. środków ochronnych).

Badanie to realizowane jest w ramach prac Komisji ukierunkowanych na uczynienie procedur dochodzeń w sprawie ochrony handlu bardziej przejrzystymi oraz na ograniczanie niepotrzebnych obciążeń dla MŚP, zarówno państw członkowskich UE, jak również krajów trzecich.

Badanie realizowane będzie z udziałem MŚP z państw członkowskich. Komisja Europejska chce poznać ich opinie, wynikające z doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i kontaktów handlowych z krajami trzecimi.

Firmy, które były zaangażowane w dochodzenie w sprawie ochrony handlu (TDI) w Unii Europejskiej i/lub w kraju trzecim oraz chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami biorąc udział w badaniu, proszone są o kontakt ze Związkiem Rzemiosła Polskiego (Zespół Koordynacji Spraw Europejskich, tel. 22 50 44 258, kucharska@zrp.pl).

Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2010 roku.